XXVII redovna Skupština akcionara GP “Krajina” a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 31. Statuta GP “Krajina” a.d. Banja Luka, Upravni odbor na XXIV sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine, je donio sljedeću:

O D L U K U

Saziva se XXVII redovna Skupština akcionara GP “Krajina” a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 01.07.2024. godine (ponedjeljak), sa početkom u 12 časova, u Upravnoj  zgradi GP “Krajina“ a.d. Banja Luka, Trg srpskih junaka broj 4.
Upravni odbor za Skupštinu akcionara utvrđuje sljedeći

D  n  e  v  n  i    r  e  d  :

1.   Izbor predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasanje.
2.   Razmatranje izvještaja Komisije za glasanje.
3.   Usvajanje zapisnika sa XXVI redovne Skupštine akcionara GP “Krajina“ a.d. Banja Luka od  12.06.2023. godine
4.   Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usvajanju:

a)  Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima GP “Krajina“ a.d. Banja Luka  za 2023. godinu,
b)  Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima GP “Krajina“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu,
v)  Finansijskih izvještaja GP “Krajina“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu,
g)  Izvještaja o poslovanju GP “Krajina“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu,
d)  Konsolidovanih finansijskih izvještaja GP “Krajina“ a.d. Banja Luka za 2023. god.
đ)  Konsolidovanog godišnjeg izvještaja GP “Krajina“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti GP “Krajina“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora GP “Krajina“ a.d. Banja Luka za 2024. i 2025. godinu.

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi, zakazuje se ponovna za dan 01.07.2024. godine, sa početkom u 14 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV sa stanjem na dan 21.06.2024. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara društva stavljaju se akcionarima na raspolaganje u sjedištu društva u redovno radno vrijeme.

Scroll to Top