OBAVJEŠTENjE AKCIONARIMA O ISPLATI DIVIDENDE


U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara GP „Krajina” a.d. Banja Luka broj SA- XXVI\L-951-5/23, usvojenom na XXVI redovnoj sjednici dana 12.06.2023. godine, društvo poziva sve koji su imali status akcionara na dan presjeka, odnosno 05.07.2023. godine, da dostave pismene zahtjeve za isplatu dividende na adresu Trg srpskih junaka broj 4, 78000 Banja Luka, lično ili putem pošte. Dan početka isplate je 25.12.2023. godine.
Uz pismeni zahtjev za isplatu dividende akcionari trebaju dostaviti broj transakcionog računa, za fizička lica kopiju lične karte, a za pravna lica kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra.
Stranim pravnim i fizičkim licima, akcionarima GP „Krajina” a.d. Banja Luka na dan presjeka, dividenda će se isplatiti na transakcioni račun u KM otvoren u nekoj od banaka sa sjedištem u BiH.
Provjeru statusa na dan presjeka akcionari GP „Krajina” a.d. Banja Luka mogu izvršiti kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, ulica Sime Šolaje br.1, 78000Banja Luka.
Ovo obavještenje će se objaviti na internet stranici društva i stranici Banjalučka berza a.d. Banja Luka.

Scroll to Top