Centar Aleja

Naselje Centar Aleja

Naselje je locirano na sjevernoj strani u odnosu na najuži gradski centar, a organizovano je kao kombinacija zona stanovanja, poslovanja, centralnih sadržaja i administracije, sporta, rekreacije, te zelenih površina.

Predstavlja centralnu zonu urbanog područja Grada Banjaluka, omeđenu ulicama Mladena Stojanovića. Kralja Petra 1. Karađorđevića, Trive Amelice, Bulevara Srpske vojske i Aleje Svetog Save.

Prednosti lokacije, u širem urbanom području, su: blizina centra grada, blizina univerzitetskih i studentskih centara.

Prednosti lokacije „Centar Aleja“ u odnosu na neposredno okruženje, postojeće ali i planirane objekte:

Planirano izmještanje sportsko –rekreativnog centra na lokaciji uz Bulevar Srpske vojske, tako da se otvaraju prostorne mogućnosti za upotpunjavanje kompleksa republičkog administrativnog centra izgradnjom republičkog parlamenta, Trga Republike i kompatibilnih sadržaja čime će se zaokružiti administrativno sjedište institucija Republike Srpske. Kod postojećeg Gradskog stadiona planira se izgradnja višeetažne parking garaže koja će biti dovoljna da zadovolji sve potrebe za parkiranjem vezane za okolne sadržaje i koja predstavlja jednu od najbitnijih parking prostora na periferiji centra grada. Ovu javnu garažu velikog kapaciteta je potrebno izgraditi da bi se na efikasan način riješilo parkiranje u centralnom dijelu grada.

Značajan objekat kulturnog sadržaja čija se realizacija očekuje na lokalitetu između produžetka Gundulićeve i ulice Olimpijskih pobjednika, u neposrednoj blizini parka Mladen Stojanović i objekata uprave republičkog nivoa. To je koncertna dvorana kapaciteta oko 800 posjetilaca.

Park Mladen Stojanović – najveća i najznačajnija javna zelena površina u okviru koga se nalaze otvoreni sportski tereni, šetališna zona, te vrlo kvalitetan fond zelenila. Sportska dvorana „Borik“ je višenamjenska sportska dvorana kapaciteta oko 4000 mjesta. Pored sportskih događaja u dvorani se održavaju i muzički koncerti, sajmovi i druge kulturne manifestacije. Vodeni park „Akvana“ je najveća turistička i zabavna atrakcija ove vrste u Banjaluci i širem okruženju, koji se prostire na 38 000m².

Regulacioni plan „Centar Aleja“ je koncipiran kao prostor namjenjen za izgradnju stambenog naselja kao dominantnog sadržaja te administrativnih, poslovnih, obrazovnih, kulturnih, sportskih i stambeno poslovnih objekata atraktivnih sadržaja visokog standarda tj. svih pratećih sadržaja potrebnih jednom savremenom naselju kako za potrebe stanovnika naselja, tako i za potrebe korisnika koji gravitiraju ovom naselju.

Regulacioni plan stambenog naselja „Centar Aleja“ je nakon zakonski propisane procedure usvojen na sjednici Skupštine opštine Banjaluka 27.12.2010. godine. Predmetna lokacija se nalazi u Banjaluci između produžetka Gundulićeve ulice, Aleje sv. Save, Bulevara Srpske vojske i ulice Olimpijskih pobjednika. Najznačajnije saobraćajnice se nalaze na obodu obuhvata, dok su sve saobraćajnice koje se nalaze unutar obuhvata stambene i pristupne ulice.

Izgradnjom niza podzemnih parking garaža, kao i većeg broja površinskih parkinga i parkinga u uličnom profilu, zadovoljiće se potrebe za parkiranjem svih stanovnika i korisnika sadržaja koji se nalaze u obuhvatu. U bloku D se nalazi javna parking garaža.

Lučni potez stambeno poslovnih objekata poput zida definiše rub stambenog naselja i odvaja ga od privrednih objekata i Bulevara srpske vojske. Stambene mikrocjeline formirane su kao poluotvoreni blokovi gdje je ostvarena aeracija, a izbor pojedinih tipoloških sklopova stambenih objekata daje svakom bloku specifičan identitet.

Na ugaonim pozicijama predviđeni su poslovni objekti bogatije oblikovani. Uz Bulevar srpske vojske planirani su manji proizvodni centri, tržni i tržno poslovni centri.

Drvoredi u Aleji Svetog Save i u Ulici kralja Petra 1. od neprocjenjivog su ekološkog i ambijentalnog značaja za grad i kao takvi predstavljaju dio kostura gradskog zelenila. Drvoredi su podignuti 1885. godine, odmah nakon dolaska Austougarske monarhije na ove prostore. Kao dominantne vrste pojavljuju se kesten i srebrna lipa , a nalaze se u zelenim trakama. Najznačajniji novi drveredni pravac je u produžetku Gundulićeve ulice, obostrano u zelene trake. Plan je da se novim drvoredima koji su povezani sa glavnim gradskim drvoredima ostvari uvezani sistem zelenih površina grada, što je od velikog značaja za kvalitet života budućim korisnicima ovog prostora. Posebnost prostora čine široke obodne saobraćajnice sa drvoredima.

Imajući u vidu da su značajne površine zauzete podzemnim garažama, značajne zelene površine date su u vidu krovnih vrtova.

U centralnom dijelu naselja predviđena je izgradnja objekta osnovne škole sa sportskom dvoranom, sa obezbjeđenim adekvatnim pristupom, kako pješaka, tako i kolskim. Spratnost objekta je Po+P+2, a ukupna brutograđevinska površina je oko 5000 m². U okviru dvorišta planirana je izgradnja sportskih terena, te je u podrumskoj etaži ispod sportske dvorane planirana i izgradnja garaže za potrebe škole. Pored planiranog objekta osnovne škole predviđen je i objekat za predškolsko obrazovanje, brutograđevinske površine od oko 1200 m² sa parcelom od oko 2200 m², koja čini otvorene slobodne površine za potrebe korisnika ove ustanove. Uz objekat škole je planirano formiranje jakog zasada koji ima za cilj stvaranje prijatnih uslova za boravak školske djece, kao i edukativnu dimenziju.

Kružni trg – zelena površina kao dio javne pješačke zone. U zaleđu trga su stambeno poslovni objekti, ali trg nije u potpunosti zatvoren, što ostavlja mogućnost kvalitetnih vizura. Time se postiže preglednost, pristupačnost naselju. Planira se maksimalno ozelenjavanje trga, čime bi ova prostrana pješačka zona dobila na kvalitetu, kao i cijelo naselje.